§1
Postanowienia ogólne

 1. Ten
  dokument stanowi załącznik do Regulaminu.
  Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje.
  Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w
  zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu
  oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne,
  dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż
  określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych
  osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików
  „Cookies”.
 2. Niniejszym
  oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz
  wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
  2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE.
 3. Osoba
  której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas
  celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób
  wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się
  poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je
  wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy,
  jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym
  podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy
  się skontaktować w razie wątpliwości.
 4. Sprzedawca
  stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej
  danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej
  i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi
  programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające
  należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w
  szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem
  ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę
  nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także
  przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
  zniszczeniem takich danych.
 5. Na
  zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie
  posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych
  może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których
  dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i
  przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz
  podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp
  do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie
  niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.
 6. Dane
  osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie
  wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola
  formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny
  wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
  osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg
  realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas
  zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  - RODO.

§2
Zasady prywatności

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest fifi Radosław Suszka, Ołdakowizna 8E, 05-304 Ołdakowizna, NIP 5841408558, tel: 600 234 264 oraz mail: radoslaw@dyscyplinabeznakazow.pl , Sing And Dance Agnieszka Chartanowicz, Ołdakowizna 8E, 05-304 Ołdakowizna, NIP 8841214956, tel: 600 234 264 oraz mail: agnieszka@dyscyplinabeznakazow.pl
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
 • Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 1. Będziemy
  przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
  dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami
  zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami
  ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych,
  będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
  ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi
  zwyczajami.
 2. Dokładny
  sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony
  danych osobowych (ODO:
  polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych,
  instrukcja
  zarządzania systemem informatycznym)
  Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury,
  jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
 3. W
  razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi
  osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której
  użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki
  prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do
  odpowiedniej powołanej do tego osoby.
 4. Użytkownik
  ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:
 • nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
 • pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
 • poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
 • pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3
Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Przetwarzamy
  niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach
  księgowych i tylko takich tj. :
 1. w
  celu złożenia zamówienia,
 2. w
  celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 3. wystawienia
  faktury VAT lub innego paragonu.
 4. monitorowania
  ruchu na naszych stronach internetowych;
 5. zbieranie
  anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy
  korzystają z naszej strony internetowej;
 6. ustalanie
  liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 7. kontrolowanie
  jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka
  treść najczęściej;
 8. kontrolowanie
  jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu
  jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 9. badanie
  zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 10. wykorzystanie
  systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 11. wykorzystanie
  narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie
  czego telefonicznej;
 12. integracja
  z portalem społecznościom;
 13. ewentualne
  płatności internetowe.
 1. Zbieramy,
  przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
 1. imię
  i nazwisko,
 2. adres
  zamieszkania,
 3. adres
  do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. numer
  identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. adres
  poczty elektronicznej (e-mail),
 6. numer
  telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 7. datę
  urodzenia,
 8. PESEL,
 9. informacje
  o używanej przeglądarce internetowej,
 10. inne
  dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 1. Podanie
  powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i
  niezbędne do pełnej realizacji usług.
 2. Cel
  gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:
 1. marketing
  bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
 2. realizacja
  obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie
  informacji o niepożądanych działaniach;
 3. tych
  nieodłącznie związanych z realizacją i świadczeniem usług,
  udostępnienia Ci Produktu oraz tych związanych z koniecznością
  zapewnienia Ci udziału w akcjach związanych z Serwisem. (zbieramy
  i korzystamy z danych w szczególności celem kontaktowania się z
  osobami które zamówiły i korzystają z Produktu, z osobami które
  biorą udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, czy innych
  formach aktywności, chodzi tutaj przykładowo o kontakt przy
  rozpatrywaniu reklamacji, ocenę zgłoszeń itp.)
 4. w
  celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia
  statystyk rynkowych oraz w celach profilowania użytkowników (patrz
  niżej Profilowanie i pliki „cookies”)
 5. w
  celach (za uprzednio wyrażoną przez użytkownika zgodą)
  handlowych i promocyjnych (np. wysyłanie newsletera na podany przez
  użytkownika adres e-mail. wysyłanie użytkownikowi informacji
  handlowych o różnych produktach i usługach, naszych i naszych
  zaufanych partnerów, wysyłanie informacji o różnych konkursach,
  akcjach promocyjnych, zarówno naszych jak i naszych zaufanych
  partnerów). Co istotne każdorazowo zgoda na przetwarzanie w taki
  sposób danych osobowych jest dobrowolna i nie uzależniamy od niej
  możliwości korzystania z naszych usług; każdorazowy zakres
  wykorzystywania danych w celach marketingowych i handlowych zależy
  od tego, na co zgodził się dany użytkownik.
 1. Możemy
  przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem
  zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron
  trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG
  (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA
  – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa
  Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
  EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w
  naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki
  prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak
  i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 2. Twoje
  dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla
  właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich
  pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej
  zakończeniu w celach:
 1. realizacji
  obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów
  podatkowych i rachunkowych;
 2. zapobiegania
  nadużyciom lub przestępstwom;
 3. statystycznych
  i archiwizacyjnych.
 4. Działania
  marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody
  na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań
  związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie
  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
 5. Działania
  okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne –
  na czas trwania i rozliczenia takich akcji.
 6. Działalność
  operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez
  Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem
  wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych
 7. dochodzenia
  Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
 8. Mając
  na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są
  przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom
  ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju
  użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w
  innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp
  mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za
  egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami
  obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem
  próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od
  podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika
  podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do
  regulacji ich prawa krajowego.

§4
Polityka „Cookies”

 1. Zbieramy
  w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu
  gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment
  tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który
  przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na
  witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji
  np.
  poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po
  logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane
  na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania,
  wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
  internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika.
 2. Pliki
  Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla
  potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie
  statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies
  niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony
  internetowej.
 3. Administrator
  przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy
  strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących
  celach:
 1. optymalizacji
  korzystania ze strony;
 2. identyfikacji
  Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
 3. przystosowania,
  grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do
  indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 4. zapamiętywania
  uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych
  danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego
  danych logowania;
 5. gromadzenia
  i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób
  korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google
  analytics
 6. tworzenia
  list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach,
  zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz
  zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych
  list w AdWords oraz Facebook Ads.
 7. tworzenia
  segmentów danych na podstawie informacji demograficznych,
  zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
 8. wykorzystywania
  danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach
  Analytics.
 1. Użytkownik
  w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może
  całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 2. Zablokowanie
  przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego
  urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z
  niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w
  pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z
  ograniczeń funkcjonalności.
 3. Użytkownik,
  który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym
  powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do
  zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy
  odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki
  internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 4. Więcej
  informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej
  przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe
  obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
 1. Ustawienia
  plików cookies Internet
  Explorer
 2. Ustawienia
  plików cookies Chrome
 3. Ustawienia
  plików cookies Firefox
 4. Ustawienia
  plików cookies Opera
 5. Ustawienia
  plików cookies Safari
 6. Pliki
  cookies w Android
 7. Pliki
  cookies w Blackberry
 8. Pliki
  cookies w iOS
  (Safari)
 9. Pliki
  cookies w Windows
  Phone

§5
Prawa i obowiązki

 1. Mamy
  prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy
  obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji
  dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź
  osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia
  informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik
  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które
  udostępnia, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w
  każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze
  swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania
  jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik
  może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres
  poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który
  dostarczy/przekaże takie żądanie.
 3. Przetwarzanie
  danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami
  opiera się na:
 1. usprawiedliwionym
  interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy
  danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności
  dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego
  produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony
  przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia
  roszczeń)
 2. zgody
  (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub
  telemarketing)
 3. wykonania
  zawartej umowy
 4. obowiązków
  wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o
  rachunkowości).
 5. Przetwarzanie
  danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami
  opiera się na:
 1. usprawiedliwionym
  interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy
  danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)
 2. zgody
  (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub
  telemarketing)
 1. Żądanie
  ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania
  ich przetwarzania przez może skutkować całkowitym brakiem
  możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym
  ograniczeniem.
 2. Szczególną
  wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
 1. na
  potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio
  podlegały szyfrowaniu ssl;
 2. wykorzystujemy
  do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 3. profilujemy
  w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
  zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub
  produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w
  naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
 4. profilujemy
  w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww.
  preferencji.
 1. Zobowiązujemy
  się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
  zasadami współżycia społecznego.
 2. Informacja
  o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem
  uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów
  konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony
  internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

§6
Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy
  użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych
  oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi
  do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać
  program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą
  definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję
  przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną
  zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system
  operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i
  kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są
  błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
 2. Dane
  dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy,
  hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być
  zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do
  włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać
  lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia
  nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
 1. Ostrożność
  podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników
  w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od
  nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
 2. Zaleca
  się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów
  antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy
  wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy
  wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub
  instytucję.
 3. Pliki
  powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc,
  serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z
  niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o
  niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych,
  np. smartfonów, tabletów.
 4. Podczas
  używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie
  hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być
  nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia
  (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje
  się także korzystanie najwyższych możliwych standardów
  szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do
  uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

§7
Korzystanie z wtyczek Social Media

 1. Wtyczki
  tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i
  Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach.
  Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy
  Facebook Inc. i Twitter Inc.
 2. Facebook
  obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
  Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź
  do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 3. Twitter
  obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
  Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź
  do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 4. Wtyczka
  przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z
  naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli
  podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej,
  użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np.
  na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje
  zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane,
  pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy
  pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w
  wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez
  przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 5. Więcej
  bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i
  wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony
  prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
 1. Ochrona
  danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook:
  http://www.facebook.com/policy.php
 2. Ochrona
  danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter:
  https://twitter.com/privacy
 3. Aby
  uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez
  Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować
  się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych
  stron internetowych.