You are currently viewing Odpowiedź z MEN – “Pieniądze na kursy doskonalenia NIE TYLKO dla akredytowanych”

Odpowiedź z MEN – “Pieniądze na kursy doskonalenia NIE TYLKO dla akredytowanych”

Dostaliśmy odpowiedź z MEN (poniżej) na pytanie:
Którym podmiotom, placówki publiczne mogą płacić wynagrodzenie za kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli od 01.09.2019 roku?

Wynika z niej, że nie ma obowiązku posiadania akredytacji. Wystarczy, że podmiot zapisał w zadaniach statutowych doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zobacz jak wygląda statut z informacją o doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Tutaj mój statut 🙂 Nauczyciele mogą ubiegać się o finansowanie szkoleń (w placówkach publicznych) prowadzonych przez każdą firmę, która posiada taki statut. Udostępniajcie dalej tę informację, żebyście mogły się szkolić za pieniądze placówki tam gdzie chcecie 🙂

Zapraszam WSZYSTKICH nauczycieli na warsztaty z Tańcami Wychowańcami 🙂
Zajęcia “na żywo: i online. Czytaj więcej tutaj https://www.dyscyplinabeznakazow.pl/harmonogram/

Poniżej list z MEN z odpowiedzią.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowny Panie,

uprzejmie wyjaśniam, że:

kwestie dotyczące dofinansowania doskonalenia nauczycieli są regulowane przepisami art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653). 

Przepisy te stanowią o wysokości, usytuowaniu i sposobie wydatkowania środków przeznaczanych corocznie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wskazują one również dysponentów tych środków.

W art. 70a ust. 3a ww. ustawy określono katalog form doskonalenia finansowanych z wyodrębnionych środków. Przepisy ustawy (art. 70a ust. 3a) stanowią, że ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1, dofinansowuje się:

  1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  2. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
  3. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
  4. koszty udziału nauczycieli w szkoleniach branżowych, o których mowa w art. 70c ust. 1 Karty Nauczyciela.

Przepisy ustawy (art. 70a ust. 3a) wskazują również podmioty, które mogą prowadzić formy doskonalenia finansowane z wyodrębnionych środków. W związku z powyższym, z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela wynika, że  wyodrębnione środki mogą być przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez:

– uczelnie,

– publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,

– biblioteki pedagogiczne,

– poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

– podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień, ze środków wyodrębnionych zgodnie  z art. 70c ust. 1 Karty Nauczyciela możliwe jest finansowanie udziału nauczycieli w formach doskonalenia realizowanych przez podmioty wymienione w przepisach art. 70a ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela.

Z poważaniem

Bożena Koniorczyk
Główny Specjalista

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Kształcenia Ogólnego

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34-74-346, fax 22 34 74 160
e-mail: bozena.koniorczyk@men.gov.pl
Bożena Koniorczyk, Chief expert
Ministry of National Education 
al. J. Ch. Szucha 25,  00-918 Warszawa
tel. +48 22 34-74-346, fax +48 22 34 74 160

Dodaj komentarz